Villkor för spel på Lyckost.se

Alla spel på Lyckost.se av Lyckost, CVR 40782184, c/o Cego A/S Lauritzens Plads 1, 4, 9000 Aalborg, Danmark.

För dessa gäller följande regler och villkor:


1. Inledning

1.1
Nedanstående generella regler och villkor (härefter kallat ”Villkor” eller ”Villkoren”) gäller för spelare när de skapar ett spelkonto på Lyckost.se (enligt definition nedan).
1.2
Personer som önskar att använda hemsidan, Lyckost.se, ska registreras som kontoinnehavare (härefter kallat ”Kontoinnehavare” eller ”Kontoinnehavaren”). Dessa Villkor utgör ett bindande avtal mellan Kontoinnehavaren och Lyckost. Ingen person kan registreras som Kontoinnehavare utan att ha accepterat Villkoren.
1.3
Lyckost förbehåller sig rätten att ändra Villkoren nedan när som helst utan föregående meddelande. Om ändringar är särskilt betungande för Kontoinnehavaren kommer dessa att meddelas 15 dagar innan de träder i kraft (antingen via e-post eller genom ett meddelande nästa gång Kontoinnehavaren använder Lyckost.se efter att ändringarna har gjorts).
Om Kontoinnehavaren inte accepterar ändringarna, ska Kontoinnehavaren upphöra att använda Lyckost.se.
1.4
Villkoren är uppdaterade: 2020.04.21.
1.5
Lyckost.se ägs av CEGO A/S, CVR 29206651, c/o Cego A/S Lauritzens Plads 1, 4. 9000 Aalborg, Danmark (härefter kallat ”Bolaget”). För mer information, vänligen se www.cego.dk/da/
1.6
Lyckost.se erbjuder spel i Sverige via Lyckost Aps, som innehar en licens utfärdad av Spelinspektionen den 2020.04.20. Licensen utfärdades den 2020.04.20 och gäller t.o.m 2025.04.19.

2. Lagstiftning

2.1
Bolaget innehar en svensk spellicens och driver sin verksamhet i enlighet med var tid gällande svensk spellagstiftning. Bolaget är under tillsyn av Spelinspektionen (www.spelinspektionen.se).
2.2
Kontoinnehavaren är utan förbehåll skyldig att följa tillämplig lag.
2.3
Spelinspektionen utför tillsyn och all kontroll relaterat till spel i Sverige.
2.4
Den kompletterande lagstadgade grunden för Villkoren, och därmed för avtalet mellan Bolaget och Kontoinnehavaren, är den svenska spellagstiftningen inklusive kungörelser, vägledningar, styrdokument, instruktioner och i övrigt tillämplig lagstiftning.
2.5
Bolagets spel uppfyller alltid de krav som ställs på kommersiellt online spel; kasinospel, online bingo och datorsimulerat automatspel, så som definierat i svensk rätt.

3. Definitioner

3.1
"Spelkonto" är termen för det konto som skapats för Kontoinnehavaren, vilket används för att få åtkomst till spel på Lyckost.se. Spelkontot används vid alla transaktioner mellan Bolaget och Kontoinnehavaren.
3.2
I vissa fall erbjuds Kontoinnehavaren en "bonus" för deltagande i spel, vars regler och villkor framgår av det specifika erbjudandet. Endast en bonus kan nyttjas av Kontoinnehavaren då Kontoinnehavaren för första gången spelar på Lyckost.se. Vidare kan endast en bonus nyttjas per person, Spelkonto, hushåll och IP-adress.
Bolaget kan ensidigt besluta, med bindande verkan, att avbryta Kontoinnehavarens bonus om Bolaget anser att erbjudandet eller villkoren som beskrivs för bonusen inte respekteras. Bolagets beslut är slutgiltigt och talan med anledning av detta kan inte väckas i någon rättsinstans.
Om reglerna om bonus som beskrivs i villkoren eller erbjudandet inte efterlevs kommer bonusen och eventuella vinster från bonusen att förloras och inte utbetalas till Kontoinnehavaren.
3.3
I vissa fall erbjuder Bolaget Kontoinnehavaren att delta i en turnering. Reglerna för deltagandet kommer då att visas i samband med den aktuella turneringen.
Bolaget kan ensidigt besluta, med bindande verkan, att avbryta en Kontoinnehavares deltagande i en turnering om Bolaget anser att reglerna som beskrivs i turneringen eller villkoren inte respekteras. Bolagets beslut är slutgiltigt och talan med anledning av detta kan inte väckas i någon rättsinstans.
Om turneringen eller reglerna som beskrivs i villkoren till turneringen inte efterlevs, förloras alla vinster från turneringen och kommer inte att utbetalas till Kontoinnehavaren.

4. Kontoregler

4.1
Att ingå en kundrelation och skapa ett Spelkonto kan endast göras av någon som:
4.1.1
har fyllt 18 år,
4.1.2
inte har förklarats i personlig konkurs,
4.1.3
är en fysisk person,
4.1.4
inte är omyndigförklarad eller under förmyndarskap,
4.1.5
är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige,
4.1.6
har svenskt personnummer, eller motsvarande uppgifter som kan identifiera personen om denne inte har ett svenskt personnummer,
4.1.7
endast handlar för egen räkning och för egna medel,
4.1.8
inte är registrerad i det nationella självavstängningsregistret, www.spelpaus.se,
4.1.9
inte är anställd vid CEGO A/S eller bolag inom samma koncern.
4.2
Kontoinnehavaren är skyldig att informera Lyckost omedelbart om ett eller flera av ovanstående krav inte längre uppfylls.
4.3
Lyckost.se tillåter inte anställda vid Lyckost eller CEGO A/S Group att spela på Lyckost.se. Om Kontoinnehavaren redan har ett Spelkonto när Kontoinnehavaren rekryteras till Lyckost eller CEGO A/S Group, måste detta konto inaktiveras. Kontakta Lyckost kundtjänst för ytterligare vägledning.
4.4
Registrering av Kontoinnehavare hos Lyckost.se görs genom att använda BankId. Ytterligare information kan komma att begäras.
4.5
När en kundrelation etableras samlar Bolaget in information för att verifiera personens identitet, inklusive namn, adress och personnummer. Bolaget bekräftar denna information via folkbokföringsregistret. I det fall informationen inte kan bekräftas via folkbokföringsregistret måste personen lämna in dokumentation om informationens korrekthet i form av en kopia av pass eller körkort via e-postadressen [email protected].
Ytterligare identifiering eller förnyelse av dokumentationen kan komma att krävas när som helst.
4.6
Vid registrering av kundförhållandet kontrollerar Lyckost om personen är registrerad i det nationella självavstängningsregistret, www.spelpaus.se. I sådant fall upprättas inte kontot och kundrelationen med Bolaget.
Vid varje inloggning till ett Spelkonto via Lyckost.se måste Bank-ID användas.
Det är Kontoinnehavarens ansvar att all information som anges i samband med registreringen är korrekt. Lyckost förbehåller sig rätten att korrigera den information som tillhandahålls av Kontoinnehavaren om det finns en avvikelse mellan den information som tillhandahålls och informationen i folkbokföringsregistret.
När kundrelationen inleds måste Kontoinnehavaren meddela omfattningen av spelandet.
4.7
Tills dess att angiven information har kontrollerats och verifierats av Bolaget, kan endast ett tillfälligt konto öppnas, dock aldrig om Kontoinnehavaren är registrerad i det nationella självavstängningsregistret, www.spelpaus.se. Det går inte att utbetala medel från det tillfälliga kontot och högst SEK 11 825 kan betalas in på ett sådant konto.
Validering av Kontoinnehavarens identitet bör göras inom 30 dagar från registrering och det som föreskrivs under denna punkt är en uppmaning till Kontoinnehavaren att inkomma med dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen. Om valideringen är ofullständig eller om tillräcklig dokumentation av informationen inte har lämnats in inom 1 månad efter Bolagets begäran, kommer det tillfälliga kontot att stängas.
När ett Spelkonto stängs som anges i denna punkt ovan kan Kontoinnehavaren endast återkräva saldot på det överförda beloppet efter att en kopia av ID och betalkort har skickats in till Bolaget. Detta krävs för att förhindra missbruk av Kontoinnehavarens betalkort. Således kan Kontoinnehavarens eventuella vinster inte betalas ut och tillfaller Lyckost.
4.8
Om det sker en förändring av Kontoinnehavarens personupplysningar sedan de lämnats i samband med registrering på Lyckost.se, inklusive ändring av Kontoinnehavarens adress m.m., är Kontoinnehavaren skyldig att uppdatera sina personupplysningar via Lyckost.se eller genom att kontakta vår kundservice.
4.9
Varje person kan endast registrera ett Spelkonto.
4.10
Ett Spelkonto är personligt och Kontoinnehavaren får inte ge andra tillgång eller lämna ut sin inloggningsidentitet i syfte att någon annan ska kunna logga in på kontot. Kontoinnehavaren har möjlighet att kontinuerligt övervaka missbruk av sitt konto. Det kan göras genom att kontrollera eventuella förändringar i kontohistoriken för att identifiera främmande transaktioner, saldot, samt de olika inloggningstillfällena. Information finns under "Mitt konto". Kontoinnehavaren är skyldig att meddela Lyckost omedelbart om Kontoinnehavaren upptäcker eller misstänker att andra missbrukar Kontoinnehavarens Spelkonto.
4.11
Vid registreringen av kundrelationen uppger Kontoinnehavaren sin e-postadress. Samtidigt godkänner Kontoinnehavaren att Bolaget använder e-postadressen i syfte att informera om aktuella erbjudanden, bonusar eller nyheter. Tjänsten kan avregistreras på Lyckost.se.
4.12
Lyckost förbehåller sig rätten att när som helst - om det är påkallat av säkerhetsmässiga hänsyn - spärra Kontoinnehavarens Spelkonto på Lyckost.se.
4.13
Om ett Spelkonto har medel på antingen ett inaktivt (såsom det beskrivs nedan), suspenderat eller tillfälligt självavstängt konto, kommer medlen att förbli på Spelkontot. Om det finns oavslutade spel kommer spelen fortsatt att vara giltiga och avbrytas efter 48 timmar. Om Kontoinnehavaren vill ha medel utbetalda måste kundtjänst kontaktas.
Vid självavstängning betalas medlen ut till Kontoinnehavarens bankkonto omedelbart efter det att avstängningen har ägt rum. När ett Spelkonto avslutas utbetalas medel som finns kvar på Spelkontot till Kontoinnehavarens bankkonto.
Om valideringen av Kontoinnehavarens folkbokföringsuppgifter inte erhålls före avanmälan kommer Kontoinnehavaren, om det finns pengar på Spelkontot, att kontaktas för utbetalning av dem, i fråga om Kontoinnehavarens egna insättningar. Eventuella vinster i detta fall kan inte betalas ut, jfr. punkt 4.7 ovan.
4.14
Bolaget förbehåller sig rätten, med ensidig och bindande verkan, att;
4.14.1
vägra registrera ett kundförhållande, samt stänga av ett befintligt Spelkonto och avsluta kundrelationen utan motivering. När ett Spelkonto stängs kommer medel på kontot att betalas ut inom 5 arbetsdagar i enlighet med dessa villkor.
4.14.2
avvisa inbetalningar utan motivering.
4.14.3
suspendera och/eller avsluta en Kontoinnehavares deltagande i tidigare, nuvarande eller kommande tävlingar, spel, turneringar, bonusar eller andra aktiviteter på Bolagets webbplatser, samt även konfiskera medel som finns tillgängliga på Spelkontot, om Kontoinnehavaren misstänkts ha gjort otillbörlig vinst genom fusk, inklusive men ej begränsat till instanssökning eller kontoavstängning, etc.
Detsamma gäller om det misstänks att Kontoinnehavaren har varit anställd, eller använt eller använder ett system, inklusive men inte begränsat till robotar, maskiner, datorer, programvara eller andra automatiserade system, designat för eller i syfte att vinna över klientprogrammet och/eller Lyckost's programvara. Under en eventuell suspensionsperiod kan Kontoinnehavaren inte stänga sitt Spelkonto.
Bolaget äger även rätt att övervaka och granska Kontoinnehavarens kundrelation med Bolaget, i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism eller andra oegentligheter.
När Bolaget har beslutat huruvida kontot skall stängas skickas ett motiverat beslut tillsammans med dokumentation, till både Kontoinnehavaren samt Spelinspektionen.
4.14.4
innehålla och kvitta innestående belopp på Spelkontot om Villkoren inte uppfylls eller om Bolaget har en motiverad misstanke om att Kontoinnehavaren har fått tillgång till medlen på ett olagligt sätt.
4.14.5
vägra utbetalning eller på annat sätt begränsa Kontoinnehavarens Spelkonto, om Bolaget anser att Kontoinnehavaren felaktigt har erhållit en vinst genom att till exempel utnyttja tekniska fel i spelet eller har utnyttjat Bolagets webbplatser på otillbörligt vis. I sådant fall utbetalas inte innestående medel på Spelkontot till Kontoinnehavaren och det befintliga eller tillfälliga kontot suspenderas eller avslutas.
4.14.6
radera alla bonusmedel och eventuella vinster som erhållits genom att avsluta ett Spelkonto, ifall Kontoinnehavaren inte har uppfyllt villkoren för den aktuella bonusen eller har åsidosatt Villkoren i förhållande till Lyckost.se.
4.15
Bolaget kan under vissa reklamkampanjer erbjuda en bonus i samband med registreringen eller insättningen av medel på Spelkontot. Reglerna för att ta del av bonusen beskrivs i relevant marknadsföringsmaterial.
4.16
Ett inaktivt konto är ett Spelkonto som ingen har loggat in på och/eller loggat ut ur under mer än 12 månader i sträck.

5. Betalningsregler samt in- och utbetalningar

5.1
Utbetalning kan endast göras till ett svenskt bankkonto som är kopplat till Kontoinnehavarens personnummer. Vid utbetalning krävs att Kontoinnehavaren är inloggad eller loggar in med Bank-ID.
5.2
Det är inte möjligt att spela på Lyckost.se med kredit eller på annat sätt spela för mer än innestående medel på Kontoinnehavarens Spelkonto.
5.3
Bolaget håller Kontoinnehavarens medel åtskilda från Bolagets egna medel på ett separat konto, upprättat i en bank i enlighet med Spellagen (SFS 2018:1138).
5.4
Varken Bolaget eller Kontoinnehavaren kan överföra insättningar, spel, bonusar eller liknande mellan Spelkonton.
5.5
Alla vinster placeras på Kontoinnehavarens Spelkonto omedelbart efter att spelet är avslutat.
5.6
Bolaget accepteras följande betalkort: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro och banköverföringar. Bolaget accepterar inte kontantbetalningar etc. Alla priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms.
5.7
Bolaget förbehåller sig rätten att ta ut en mindre avgift vid utbetalning av medel enligt beskrivningen på utbetalningssidan.
5.8
På innestående medel på Spelkontot krediteras inte ränta.
5.9
Kontoinnehavaren har via sitt Spelkonto tillgång till information om Spelkontots saldo, kontohistorik (inklusive insatser, vinster och förluster), insättningar och utbetalningar och andra relaterade transaktioner. Informationen finns tillgänglig på Spelkontot i 90 dagar. På begäran av Kontoinnehavaren kommer Bolaget att utfärda kontoutdrag för alla transaktioner på Spelkontot de senaste 12 månaderna. Detta inkluderar emellertid behandlingstiden.
5.10
Lyckost utför ytterligare kontroller av utbetalningar som överstiger 250 000 SEK, vilket kan innebära att betalningar som överstiger denna gräns kan ta upp till 3-5 dagar.
Lyckost förbehåller sig rätten att genomföra slumpmässiga kontroller av betalningar oavsett betalningens storlek. Alla vinster kommer att finnas tillgängliga på Kontoinnehavarens Spelkonto.
5.11
Maximal insättning per idag:
Det är alltid möjligt för Kontoinnehavaren att ställa in dagliga, veckovisa och månatliga gränser för inbetalningarna till Spelkontot, eller för innestående spelbelopp på Spelkontot, samt för inloggningstiden. Höjning av en tidigare fastställd insättningsgräns träder i kraft efter 72 timmar, medan en sänkning av insättningsgränser sker direkt. En begäran om en lägre eller en högre insättningsgräns kan göras via 'Mitt konto' på Lyckost.se när Kontoinnehavaren är inloggad. Kontoinnehavaren medger att Lyckost inte ansvarar för återbetalning eller utbetalning av totalbelopp på insättningar som görs av Kontoinnehavaren i strid med den önskade inbetalningsgränsen, om syftet är att kringgå systemet.
Kontoinnehavarens betalningsgränser fastställs av Kontoinnehavaren själv och är således Kontoinnehavarens eget ansvar. När en ny insättningsgräns ställts in kommer den därefter att träda i kraft.
5.12
Kontoinnehavaren intygar att de medel som finns på Spelkontot inte har kommit i Kontoinnehavarens besittning på ett olovligt sätt. Det kan i så fall leda till polisanmälan och omedelbar stängning av Spelkonto.

6. Ansvarigt spel

6.1
Det är när som helst möjligt att begära tillfällig spelpaus eller slutlig avstängning från spel på Bolagets webbplats. Vid tillfällig spelpaus kommer Spelkontot att inaktiveras under minst en månad. Vid avstängning tills vidare kommer Kontoinnehavaren stängas av i 12 månader. Vid slutlig avstängning stängs Spelkontot och kundrelationen avslutas. Dessa funktioner finns under "Mitt konto".
6.2
Kontoinnehavaren kan när som helst välja en kortare spelpaus om 24 timmar. Under denna period kommer Spelkontot att inaktiveras och öppnas automatiskt efter 24 timmar.
6.3
Det är möjligt för Kontoinnehavaren att stänga av sig från allt spel via www.spelpaus.se.
Kontoinnehavaren finns då i ett register över personer som är avstängda från spel och kan välja att stänga av sig för viss tid eller tills vidare.
6.4
Spel kan skapa missbruk och Bolaget förbehåller sig rätten att stänga ett konto om Bolaget tror att fortsatt spel kommer att orsaka ekonomiska eller personliga problem för Kontoinnehavaren. I detta sammanhang hänvisar vi också till ”Ansvarsfullt spel”.
6.5
Självtest för spelberoende kan göras på Stödlinjen, genom att följa denna länk:
stodlinjen.se På Stödlinjen, stodlinjen.se, går det även att hitta mer information om vad ett spelberoende är, samt nyttig information för både spelberoende och anhöriga.
6.6
Du kan få gratis rådgivning kring spelproblem här: spelinspektionen.se/spelproblem med hänvisningar. Vidare hänvisas till Spelberoendes Riksförbund som är en sammanslutning för olika föreningar för personer med spelberoende eller spelproblem. På hemsidan för Spelberoendes Riksförbund finns mer information, spelberoende.se.
6.7
Lyckost hänvisar även till organisationer som inriktar sig på att hjälpa personer med problematiskt spelande eller som på något sätt berör ämnet spelberoende, bland annat behandlingshemmet GameOver, se gameoverlinkoping.se

7. Regler/särskilda villkor för Spelkonto och ansvar

7.1
När Kontoinnehavaren har accepterat Villkoren och registrerat sig i enlighet med dessa, ger Lyckost Kontoinnehavaren åtkomst till ett Spelkonto.
7.2
Spelkontot är personligt. Kontoinnehavaren deltar i spelen som privatperson och endast för fritids- och underhållningsändamål. Kontoinnehavaren spelar enbart för egen räkning och inte åt andra. Brott mot detta utgör ett brott mot dessa Villkor och kan orsaka omedelbar stängning av Spelkontot.
7.3
Om Kontoinnehavaren lämnar ett pågående spel lagras spelet hos Bolaget och Kontoinnehavaren har möjlighet att fortsätta spelet via sitt Spelkonto i upp till 48 timmar efter avbrottet. Om detta inte inträffar i händelse av ett tekniskt fel, kommer Bolaget att återbetala insatsen till Kontoinnehavaren genom att sätta in beloppet på Spelkontot.

8. Rapportering av fel

8.1
Om en Kontoinnehavare upplever fel eller andra felfunktioner i ett pågående spel, måste Kontoinnehavaren omedelbart stoppa spelet och inom 24 timmar kontakta Lyckost support på e-postadressen [email protected], som kommer att undersöka saken för att hitta orsaken till felet, samt felets effekter. Vid fortsatt spel oaktat medvetenheten om felet, meddelande om fel eller annat funktionsfel, eller om Kontoinnehavaren inte kontaktar Lyckost, kommer möjligheten att avhjälpa felet gå förlorad eller starkt begränsas, vilket innebär att Kontoinnehavaren förlorar sin rätt till återbetalning inklusive all rätt till utbetalning av vinster från spelet eller vinster som skulle ha vunnits om felet inte var för handen.
8.2
Kontoinnehavaren är personligt ansvarig för säkerheten på sin PC eller annan plattform, eller där Kontoinnehavaren har tillgång till Internet. Om Spelkontot ges åtkomst till en tredje part som ett resultat av, men inte begränsat till; virus, skadlig programvara eller fjärråtkomst, är det Kontoinnehavarens eget ansvar och Bolaget kan inte hållas ansvarigt för någon förlust med anledning av detta.
Bolaget ansvarar inte för några händelser eller tekniska fel som inträffar på Kontoinnehavarens dator, internetuppkoppling eller annan teknisk utrustning för användning, vid åtkomst till Bolagets webbplatser.
8.3
Kontoinnehavaren accepterar att en slumpgenerator kommer att bestämma de villkorligt genererade händelserna som krävs för spel på Bolagets webbplatser. Om resultatet som visas inte stämmer överens med resultatet på Bolagets server, är det resultatet på servern som är tillämpligt.
8.4
Bolaget friskriver sig från allt ansvar för tekniska fel på servrarna som kör Bolagets spel. Bolaget kan under inga omständigheter hållas ansvarigt utöver ett belopp som är lika med insatsen.
8.5
Bolaget förbehåller sig rätten att stänga eller pausa ett pågående eller kommande spel och/eller turnering av tekniska skäl, samt om Bolaget misstänker att bedrägeri eller onaturliga och olagliga aktiviteter i relation till Villkoren eller enligt svensk lag äger rum.

9. Begränsning av ansvar

9.1
Lyckost kan inte hållas ansvarigt för någon form av skada eller förlust, direkt eller indirekt, till följd av eller på något sätt i samband med spel på Lyckost.se, inklusive men inte begränsat till skada, förlust av verksamhet, ekonomisk förlust, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation eller annan ekonomisk eller operativ förlust (även om Bolaget har meddelats av Kontoinnehavaren om möjligheten till sådan förlust eller skada).
9.2
Ingenting i Villkoren utesluter eller begränsar Lyckost's ansvar vid grov vårdslöshet, dödsfall eller personskada till följd av försummelse från Lyckost eller dess anställda, ombud eller medarbetare.

10. Skadeslöshet

10.1
Kontoinnehavaren samtycker härmed till och skall på uppmaning hålla Lyckost.se, Lyckost, ledning, styrelse, anställda, agenter och leverantörer skadelösa från eventuella krav, ersättningsanspråk, skador, förluster, kostnader inklusive ombudskostnader, som kan komma att väckas eller uppstå i vilken form som helst till följd av brott mot dessa Villkor.
10.2
Kontoinnehavaren samtycker till att hålla Lyckost, ledning, styrelse, anställda, agenter och leverantörer skadelösa från eventuella krav, ersättningsanspråk, skador, förluster, kostnader inklusive ombudskostnader, som kan komma att väckas eller uppstå i vilken form som helst till följd av att en annan person än Kontoinnehavaren får tillgång till Lyckost.se genom att använda Kontoinnehavarens användaruppgifter eller identifikationer.
10.3
Lagen om betaltjänster (SFS 2010:751), i tillägg till annan gällande lag, skall tillämpas vid förluster till följd av obehörig användning av Spelkonto.
10.4
Vid misstanke om andra personers åtkomst till Kontoinnehavarens Spelkonto är Kontoinnehavaren skyldig att ändra lösenordet så snart som möjligt samt kontakta kundtjänst.

11. Immateriella rättigheter

11.1
Kontoinnehavaren medger att all upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter till det material eller innehåll som levereras i samband med speltjänsterna och/eller vid registrering av Spelkontot, och som tillhandahålls av Lyckost.se, alltid ägs av Lyckost eller våra licensgivare. Kontoinnehavaren får endast använda detta material i den utsträckning som uttryckligen är godkänt av Lyckost eller våra licensgivare eller i den utsträckning som tillåts enligt lag.
Kontoinnehavaren medger att materialet och innehållet som finns på Lyckost.se är enbart tillgängligt för Kontoinnehavarens personliga icke-kommersiella bruk och att Kontoinnehavaren endast får ladda ner sådant material och innehåll till en hårddisk för det angivna syftet. All annan användning av sådant material och innehåll är strängt förbjudet.
Kontoinnehavaren samtycker till att inte kopiera, reproducera, överföra, publicera, visa, distribuera, kommersiellt utnyttja, modifiera eller producera någon immateriell rättighet tillhörande Lyckost, exempelvis, men inte begränsat till; programkoder, tekniska lösningar, logotyper samt övriga härledda produkter av sådant material och innehåll, etc. Kontoinnehavaren samtycker till att inte heller hjälpa eller bistå tredje part med detta.
Användning av varumärkena Lyckost och andra liknande märken och Lyckost-logotyper är inte tillåtet för kommersiellt bruk utan föregående skriftligt avtal med Lyckost.
Text och pressfoton på domänen Lyckost.se kan användas fritt med källhänvisning.

12. Lagring och behandling av personlig information

12.1
För att läsa mer om hur Lyckost lagrar och behandlar personlig information, se: Integritetspolicy.

13. Personuppgifter

13.1
För att läsa mer om hur Lyckost behandlar personuppgifter, se: Integritetspolicy.

14. Ångerrätt

14.1
Köp av eller deltagande i spel på Lyckost.se omfattas inte av ångerrätt.
14.2
Rätten att ångra bortfaller således när Kontoinnehavaren startar spelet.

15. Underlåtenhet att följa Villkoren

15.1
Bolaget kan inte på något sätt hållas ansvarigt för skador, förluster, kostnader och/eller utgifter, avgifter etc, oavsett hur dessa kan ha uppstått, om de har uppstått på grundval av:
15.1.1
Överträdelse av Villkoren.
15.1.2
Överträdelse av spellagstiftningen.
15.1.3
Kontoinnehavaren ger åtkomst till sitt Spelkonto till en annan person, oavsett om detta skett med Kontoinnehavarens tillåtelse eller inte.
15.1.4
Om Villkoren inte följs har Bolaget rätt att behålla innestående medel på Kontoinnehavarens Spelkonto till dess en utredning eller rättstvist är avslutad.

16. Jackpots

16.1
För vissa av spelen finns tillhörande jackpotpotter som ökar i takt med att spelet spelas. En förutbestämd procentandel av spelets totala satsning tilldelas jackpotpotten för det spelet. Om en jackpot utlöses kommer Bolaget att placera ett belopp i jackpotpotten, vilket innebär att en jackpotpott aldrig blir tom. Beloppet ifråga finns redovisat i spelguiden för det aktuella spelet. Kontoinnehavaren garanteras sålunda ett lägsta belopp, samt i tillägg den procentandel av den totala insatsen som har uppburits vid den tidpunkt då jackpotpotten utlöses. Kontoinnehavaren kan när som helst se den aktuella jackpotpotten vid varje spel. Chansen att vinna en jackpot ökar linjärt med storleken på insatsen.
16.2
Jackpoten erhålls från en slumpgenerator. Kontoinnehavaren accepterar således att slumpgeneratorn bestämmer de villkorligt genererade händelserna som krävs i samband med jackpotsystem på Bolagets webbplatser. Om resultatet som visas på automaten inte stämmer överens med resultatet på Bolagets server, eller flera Kontoinnehavare tror sig att ha vunnit samma jackpot, är det resultatet på servern som tillämpas. I händelse av att Bolaget blir medvetet om att det finns en avvikelse mellan ovan nämnda resultat, eller där en Kontoinnehavare hänvänder sig och tror sig ha vunnit en jackpot, kommer Bolaget att undersöka resultatet i servern och berörd Kontoinnehavare kommer att meddelas serverns resultat per post inom tre arbetsdagar.
16.3
Om Kontoinnehavaren lämnar ett pågående och oavslutat spel med en given jackpotpott lagras spelet hos Bolaget och Kontoinnehavaren har möjlighet att fortsätta spelet genom sitt Spelkonto i upp till 48 timmar efter avbrottet. Storleken på jackpotpotten vid tidpunkten för avbrottet återställs dock inte, utan uppdateras med den aktuella potten vid spelets återupptagning.
16.4
Bolaget kan tillfälligt avbryta ett jackpotsystem i händelse av serverunderhåll, uppdateringar och liknande. Det framgår av det enskilda spelet om ett jackpotsystem tillfälligt upphör och när systemet förväntas återuppta. När jackpotsystemet återupptas kommer jackpotpotten att vara av samma storlek som före uppehållet.
Bolaget äger rätt att säga upp jackpotsystemet när som helst på en automat. Detta görs med 2 veckors varsel. Datum och tid för slutet av ett jackpotsystem kommer att framgå tydligt när Kontoinnehavaren ges åtkomst till det enskilda spelet. Om ett jackpotsystem avslutas på grund av ovanstående till följd av lansering av ett nytt spel, kommer jackpotpotten att överföras till andra spels jackpotpotter.
16.5
Övriga bestämmelser i Villkoren gäller också i samband med spel med jackpotsystem. Således hänvisas till Bolagets ansvar, fel i spel osv, se särskilt punkten 4 i Villkoren.
16.6
I de spelautomater där Jackpot och/eller Top Games finns tillgängliga, förbättras chansen att erhålla dessa, samt utfallet, för varje kredit som spelas på spelautomaten. Chansen, liksom utfallet, sjunker igen när priser betalas från spelet.

17. Spel från utlandet

17.1
Lyckost's spellicens gäller endast i Sverige. Spel via Lyckost.se från utlandet kan även vara förbjudet enligt lagen i det aktuella landet, och Lyckost har inget ansvar i detta avseende.

18. Uppsägning av Spelkonto

18.1
Kontoinnehavaren kan när som helst säga upp dessa Villkor utan föregående meddelande, genom att kontakta Lyckost eller kundtjänsten, vilket resulterar i att Spelkontot stängs omedelbart.
18.2
Lyckost kan när som helst och utan föregående meddelande säga upp dessa Villkor, i händelse av brott mot Villkoren, om Spelkontot inte har använts på 1 år, eller det finns andra avtalsmässiga ogiltighetsskäl. Det är endast Bolaget som på grundval av sin egen faktiska bedömning, med bindande verkan mellan parterna, avgör om det föreligger ett brott mot Villkoren och/eller andra tillämpliga regler gällande, inkluderat men inte begränsat till, bonusar och turneringar. Bolaget äger i övrigt rätt att säga upp dessa Villkor med en månads varsel.
Om Kontoinnehavaren har lämnat felaktig information i samband med registrering, eller om Kontoinnehavaren inte inom 30 dagar har lämnat in den nödvändiga dokumentationen för att intyga att informationen är korrekt, betraktas detta som ett brott mot Villkoren, och Lyckost äger då rätt att stänga Kontoinnehavarens Spelkonto. Bestämmelsen omfattar också tillfällen då Kontoinnehavaren genomför transaktioner för andras räkning eller med andras medel.
När Lyckost stänger Spelkontot återlämnas endast resterande insättningar på Spelkontot. Återbetalning sker inom 5 arbetsdagar efter det att kontot stängts till det bankkonto som medlen härstammade ifrån. Eventuella vinster tillfaller Lyckost. Ifall eventuella pågående spel inte avslutas innan Spelkontot stängs ner, så kommer Kontoinnehavaren förlora gjorda insatser.

19. Spärra Spelkonto

19.1
Lyckost kan när som helst och utan föregående meddelande stänga av Kontoinnehavarens Spelkonto.
19.2
Sådan spärr kan till exempel inträffa om Kontoinnehavaren har lämnat felaktig information, missbrukat sitt Spelkonto eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter, inklusive dessa Villkor.
Lyckost kan också spärra Kontoinnehavarens Spelkonto om Kontoinnehavarens spelmönster - enligt Bolagets mening - har karaktären av spelberoende.
Om möjligt informeras Kontoinnehavaren innan en spärr sker.
Kontoinnehavarens Spelkonto kan spärras om Bolaget anser det nödvändigt av tekniska skäl eller säkerhetsskäl.
Spärren av Kontoinnehavarens Spelkonto upphör när det som gav upphov till spärren inte längre finns.
Bolaget ansvarar inte för eventuella förluster till följd av spärren.

20. Klagomål

20.1
Om en kontoinnehavare anser att ett spel inte har genomförts i enlighet med tillämplig lag eller i enlighet med dessa villkor kan kontoinnehavaren klaga till Lyckost. Ett klagomål måste innehålla information om kontoinnehavarens identitet samt orsakerna till klagomålet. Klagomålet skickas via mail till [email protected] alternativt via post till: Lyckost Aps, c/o Cego A/S Lauritzens Plads 1, 4, 9000 Aalborg, Danmark. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 010-750 25 25.
20.2
Klagomål bör komma Bolaget till handa senast 30 dagar efter den tidpunkt då Kontoinnehavaren blev eller borde ha blivit medveten om felet. I händelse av tekniska fel bör Bolaget ha mottagit klagomålet inom 24 timmar.
20.3
Bolaget kommer att hantera klagomålet så snart som möjligt. Om klagomålet inte åtgärdas inom 14 dagar kommer Kontoinnehavaren att meddelas när en åtgärd eller beslut kan förväntas.
20.4
Om Kontoinnehavarens klagomål accepteras kan utbetalningen aldrig uppgå till mer än vad Kontoinnehavaren hade rätt till i den ursprungliga vinstutbetalningen omedelbart efter det att spelet övergavs.
20.5
Om tvist uppkommer mellan Kontoinnehavaren och Bolaget, ska parterna i första hand försöka lösa tvisten så som angivits i punkterna 20.1 - 20.4 ovan. Om parterna fortfarande inte kan komma överens ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas, se www.arn.se.
Postadress: Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm
20.6
Klagomål gällande Bolagets marknadsföring kan ges in till Konsumentverket, se konsumentverket.se.
Mer information kan finnas på hallakonsument.se.