Lyckost Aps (Lyckost.se) Integritetspolicy

Behandling av våra spelares och besökares personuppgifter

Lyckost Aps och Magnet Gaming ApS (nedan kallad "vi" eller "oss") är gemensamt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Ett sådant gemensamt ansvar innebär att de två personuppgiftsansvariga parterna tillsammans bestämmer ändamål och medel för behandlingen av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller för båda parter och det gemensamma personuppgiftsansvaret omfattar således alla personuppgifter och syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vi behandlar personuppgifter om våra privata kunder (spelare) och besökare (nedan kallad ”du” eller ”dig”). Vi behandlar alltid dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd och har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Båda parter har lika stort ansvar för att uppfylla våra förpliktelser enligt dataskyddslagstiftningen, och vi har gemensamt utsett CEGO A/S för att hjälpa till med hanteringen av flera av våra förpliktelser, inklusive hantering av eventuella meddelanden från dig.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, vill utöva dina rättigheter som beskrivs nedan, eller om du vill klaga eller invända mot vår behandling, ska du kontakta den person som ansvarar för vår integritetspolicy genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Meddelanden till denna e-post som inte relaterar till ovanstående kommer inte att hanteras, och sådana meddelanden raderas så snabbt som möjligt.

1. Syfte, typer av personuppgifter och rättslig grund för behandling

Vi behandlar olika typer av personuppgifter (se vidare nedan) om dig för följande syften:

 • att skapa, upprätthålla och avsluta relationer till privata kunder, inklusive:
  • registrering av kunder i relevanta IT-system
  • hantering av betalningar, fakturering och redovisning
  • marknadsföring av våra spel
  • analys av kundbeteenden (i spel och på webbplatsen) samt förbättring av spel och webbplats
  • kundservice och support, inklusive utbildning av anställda, samt
  • daglig kommunikation;
 • att följa bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • att uppfylla kraven i tillämplig spellagstiftning, inklusive lagstadgad rapportering av information till Spelinspektionen
 • att uppfylla de krav som gäller för den spellicens för onlinekasino som utfärdats av Spelinspektionen
 • att rapportera potentiellt missbruk (exempelvis spelberoende) och kriminellt beteende till relevanta myndigheter, samt
 • att hantera eventuella krav.

Personuppgifterna kommer vanligtvis att tillhandahållas av dig när du skapar ett konto hos oss eller använder våra system och/eller kommer att samlas in genom övervakning av din aktivitet, exempelvis din spelaktivitet, när du kommunicerar eller ingår avtal med oss etc.

Vår behandling av dina allmänna personuppgifter är baserad på:

 • Berättigat intresse i samband med marknadsföring av våra spel (inkluderat att vinnare av priser publiceras på vår webbplats med förnamn och första bokstaven i efternamnet eller med användarnamn), analys av kundbeteenden (i samband med spel och på webbplatsen) för att förbättra spel och webbplats, kundservice och support inklusive utbildning av anställda, samt daglig kommunikation.
 • Uppfyllande av förpliktelser i ett avtalsförhållande i samband med upprättande, underhållande och avslutande av kundrelationer med dig, inklusive registrering av kunder i relevanta IT-system, hantering av betalningar, fakturering och bokföring samt marknadsföring av våra spel (bearbetning av foto- och videomaterial av dig i TV- och onlineannonser under avtalet).
 • Rättsliga förpliktelser i samband med vår bokföring, inklusive lagring av relevant material enligt bokföringslagen (SFS 1999:1078), efterlevnad av kraven i spellagstiftningen, inklusive lagstadgad rapportering av information till Spelinspektionen, efterlevnad av de krav som ställs för den av Spelinspektionen utfärdade licensen för onlinekasino, rapportering av eventuellt missbruk och kriminellt beteende till berörda myndigheter, samt hantering av krav (inklusive överföring av nödvändig information till leverantörer av betaltjänster, advokatbyråer, revisorer och inkassoföretag).
 • Samtycke När du registrerar dig hos oss ber vi om ditt samtycke till att vi skickar dig marknadsföringsrelaterade nyheter om våra produkter och spel. Du kan alltid ändra din samtyckesinformation online eller genom att vända dig till vår kundtjänst. Vi kan också använda ditt samtycke för att visa relevanta annonser för dig på tredjepartswebbplatser (t.ex. Facebook, Google och lnstagram). Om du inte vill se riktade annonser från oss kan du på vissa tredjepartswebbplatser ange att du inte vill se marknadsföring från specifika annonsörer på webbplatsen i framtiden. Om du vill stoppa alla personanpassade annonser från oss på tredjepartswebbplatser kan du inaktivera marknadsföringscookies under ”Cookiepolicy” längst ned på vår hemsida eller genom att kontakta vår kundtjänst. Om du ger ditt samtycke till det kan vi också spela in våra telefonsamtal med dig då vi tillhandahåller kundsupport. Inspelningarna används för intern utbildning, exempelvis i hur svåra kundsamtal ska hanteras.

Vi får endast behandla hälsoinformation om dig som användare av våra spel om detta görs i syfte att förhindra spelberoende (vilket vi har en rättslig förpliktelse att göra enligt licensen för onlinekasino).

Om vi därutöver upptäcker potentiellt kriminellt beteende i form av brott, exempelvis kreditkortsmissbruk, har vi rätt att behandla personuppgifter om dig som har koppling till straffbara handlingar, baserat på:

 • Berättigat intresse av att utreda dessa frågor och att rapportera till berörda myndigheter - ett intresse som klart uppväger dina motstridiga intressen.
 • Att upprätta, göra gällande eller försvara rättsliga krav i samband med sådant beteende.

Slutligen behandlar vi ditt personnummer när du registrerar dig som spelare baserat på:

 • Rättslig förpliktelse enligt den svenska lagstiftningen om onlinekasinon, som anger att spelare är skyldiga att registrera sig med ett personnummer, och enligt penningtvättslagen (SFS 2017:630) om vi är skyldiga att inhämta ytterligare information om dig.

2. Lagringsperiod

Som utgångspunkt kommer dina personuppgifter att bevaras så länge de är relevanta för kundrelationen med dig.

Personuppgifter i korrespondens och meddelanden lagras i upp till 3 år efter den senaste kontakten, såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag eller med anledning av pågående eller potentiella krav, tvister eller bristförhållanden mellan dig och oss.

Personuppgifter som måste sparas enligt bokföringslagen (SFS 1999:1078) eller andra redovisningsregler kommer att raderas 7 år efter utgången av det aktuella räkenskapsåret. Därutöver måste identifikationsuppgifter som samlas in enligt penningtvättslagstiftningen sparas i minst 5 år.

Personuppgifter i säkerhetskopior raderas rutinmässigt genom att de skrivs över (gradvis) och kan inte nås på ett normalt sätt.

3. Mottagare

Endast relevanta anställda inom ramen för det gemensamma personuppgiftsansvaret har tillgång till dina personuppgifter.

Informationen kommer endast att lämnas ut till de personer som behöver den för de syften som anges ovan (t.ex. polis eller andra relevanta myndigheter i syfte att rapportera om potentiellt kriminellt beteende) eller i fall där informationen krävs enligt lag. Om det är relevant för en viss beställning eller ett visst köp kan vi överföra din kontaktinformation till tredje part, t.ex. till transportörer i syfte att utföra leveranser (exempelvis av premier). Förutsatt att du har lämnat ditt samtycke till det kan vi också till exempel dela din cookieinformation med sociala medier så att anpassad marknadsföring kan visas för dig.

För behandling av dina personuppgifter anlitar vi också personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter i enlighet med specifika instruktioner från vår sida. Om vi behöver överföra dina personuppgifter till tredje part utanför EU/EES gör vi det endast om tillräckliga och kompletterande säkerhetsbestämmelser för att skydda dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning (till exempel i form av EU-kommissionens standardklausuler, som finns på EU-kommissionens webbplats) finns med i vårt avtal med den tredje part som har tillgång till dina personuppgifter.

4. Generellt

Om du är företagskund eller leverantör kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter här / If you are a business customer or supplier, you can learn about how we process your personal data here: cego.dk/privacy-policy-for-businesses.

Uppdatering av dina personuppgifter
Vi strävar efter att se till att alla dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Om det sker några ändringar i dina personuppgifter ber vi dig att meddela oss via ovanstående kontaktinformation. Om du informerar oss om, eller om vi på annat sätt blir medvetna om felaktigheter i dina personuppgifter, kommer vi att försöka få dem korrigerade eller raderade så snart som möjligt.
4.2 Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Som registrerad har du ett antal rättigheter som du kan åberopa genom att kontakta oss via ovanstående kontaktinformation.
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du har rätt att få en kopia av dem. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, samt begära rättelse eller radering av någon av dina personuppgifter som du anser vara felaktiga, föråldrade etc.
Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Utövande av vissa rättigheter, t.ex. radering, kräver att vissa specifika villkor i dataskyddslagstiftningen är uppfyllda.
4.3 Klagomöjligheter
Om du inte håller med eller inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du inlämna klagomål till oss via ovanstående kontaktinformation. Om du inte håller med eller är missnöjd med det beslut vi fattar i ett sådant klagomål, eller inte vill inlämna klagomålet till oss, kan du vända dig till Datainspektionen via e-post till datainspektionen eller via brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

För mer information: www.datainspektionen.se , eller 08-657 61 00.