Lyckost Aps (Lyckost.se) Integritetspolicy

Behandling av våra spelares och besökares personuppgifter

Om du är företagskund eller leverantör kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter här / If you are a business customer or supplier, you can learn about how we process your personal data here: cego.dk/privacy-policy-for-businesses.

Lyckost Aps (nedan kallad "vi" eller "oss") behandlar personuppgifter om våra privata kunder (spelare) och besökare (nedan kallad "du" eller "dig"). Vi behandlar alltid dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd, däribland Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning, ”GDPR”), och har genomfört lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, vill utöva dina rättigheter som beskrivs nedan, eller om du vill klaga eller invända mot vår behandling, vänligen kontakta den person som ansvarar för vår integritetspolicy genom att skicka oss en e-post till [email protected]. Meddelanden till denna e-post som inte relaterar till ovanstående kommer inte att hanteras, och meddelandet kommer raderas så snabbt som möjligt.

1. Syfte, typer av personuppgifter och rättslig grund för behandling

Vi behandlar olika typer av personuppgifter (se vidare nedan) om dig för följande syften:

 • att skapa, upprätthålla och avsluta privata kundrelationer, inklusive:
  • registrering av kunder i relevanta IT-system
  • hantering av betalningar, fakturering och redovisning
  • marknadsföring av våra spel
  • analys av kundbeteenden (i spel och på webbplatsen) samt förbättring av spel och webbplats
  • kundservice och support, inklusive utbildning av anställda, samt
  • daglig kommunikation;
 • att följa bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • att uppfylla kraven i tillämplig spellagstiftning, inklusive lagstadgad rapportering av information till Spelinspektionen
 • att uppfylla de krav som gäller för utfärdad spellicens av Spelinspektionen
 • rapportera potentiellt missbruk (exempelvis spelberoende) och kriminellt beteende till relevanta myndigheter, samt
 • att hantera eventuella krav.

Personuppgifterna kommer vanligtvis att tillhandahållas av dig när du skapar ett konto hos oss eller använder våra system och/eller kommer att samlas in genom att övervaka din aktivitet, exempelvis din spelaktivitet, när du kommunicerar eller ingår avtal med oss etc.

Vår behandling av dina personuppgifter är baserad på:

 • Berättigat intresse i samband med marknadsföring av våra spel (inkluderat att vinnare av priser publiceras på vår webbplats med förnamn och efternamn eller förnamn eller användarnamn), analys av kundbeteenden (i samband med spel och på webbplatsen) för att förbättra spel och webbplats, samt kundservice och support, inklusive utbildning av anställda och daglig kommunikation.
 • Uppfylla förpliktelser i ett avtalsförhållande i samband med upprättande, underhållande och avslutande av kundrelationer med dig, inklusive registrering av kunder i relevanta IT-system, hantering av betalningar, fakturering och bokföring samt marknadsföring av våra spel (bearbetning av foto- och videomaterial av dig i TV- och online annonser under avtalet).
 • Rättslig förpliktelse i samband med bokföring, inklusive lagring av relevant material enligt bokföringslagen (SFS 1999:1078), efterlevnad av kraven i spellagstiftningen, inklusive lagstadgad rapportering av information till Spelinspektionen, efterlevnad av de krav som ställs under Spelinspektionens licensgivning, rapportering av eventuellt missbruk och kriminellt beteende till berörda myndigheter, samt hantering av anspråk och krav (inklusive överföring av nödvändig information till leverantörer av betaltjänster, advokatbyråer, revisorer och inkassoföretag).
 • Samtycke i samband med inspelning av telefonsamtal med kunder då vi tillhandahåller kundsupport, och där inspelningarna ska användas för intern utbildning, exempelvis hur svåra kundsamtal ska hanteras.

Vi får endast behandla hälsoinformation om dig som användare av våra spel om detta görs i syfte att förhindra spelberoende, förutsatt att det finns en rättslig förpliktelse att göra det.

Om vi därutöver upptäcker potentiellt kriminellt beteende i form av brott, exempelvis kreditkortsmissbruk, kan vi behandla personuppgifter om dig baserat på:

 • Berättigat intresse av att utreda dessa frågor och att rapportera till berörda myndigheter - ett intresse som klart uppväger dina motstridiga intressen.
 • Att upprätta, göra gällande eller försvara rättsliga krav i samband med sådant beteende.

Slutligen behandlar vi ditt personnummer när du registrerar dig som en spelare baserat på:

 • Rättslig förpliktelse enligt svensk lag, där spelare är skyldiga att registrera sig med ett personnummer, och enligt penningtvättslagen (SFS 2017:630) om vi är skyldiga att inhämta ytterligare information om dig.

2. Lagringsperiod

Som utgångspunkt kommer dina personuppgifter att bevaras så länge den är relevant för kundrelationen med dig.

Personuppgifter i korrespondens och förfrågningar lagras upp till 3 år efter den senaste kontakten, såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag eller med anledning av pågående eller potentiella krav, tvister eller brister mellan dig och oss.

Personuppgifter som ska bevaras enlighet bokföringslagen (SFS 1999:1078) eller andra redovisningsregler kommer att raderas 7 år efter utgången av det aktuella räkenskapsåret. Därutöver måste identifikationsuppgifter som samlas in enligt penningtvättslagstiftningen förvaras i minst 5 år.

Personuppgifter i säkerhetskopior raderas rutinmässigt genom att de skrivs över (gradvis) och kan inte nås på ett normalt sätt.

3. Mottagare

Endast relevanta anställda har tillgång till dina personuppgifter.

Informationen kommer endast att lämnas ut till de personer som behöver den för de syften som anges ovan (t.ex. polis eller andra relevanta myndigheter i syfte att rapportera om potentiellt kriminellt beteende) eller där informationen krävs enligt lag. Om det är relevant för en viss beställning eller köp kan vi överföra din kontaktinformation till tredje part, t.ex. till transportörer i syfte att leverera (exempelvis premier).

För databehandling har vi antagit personuppgiftsbiträden som i enlighet med specifika instruktioner från vår sida kommer åt dina personuppgifter. Vissa av våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i USA (tredjeland), men är då självcertifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield-förordningen.

4. Generellt

Uppdatering dina personuppgifter
Vi strävar efter att se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Om det sker några ändringar med anledning av dina personuppgifter, vänligen meddela oss via ovanstående kontaktinformation. Om du informerar oss om, eller om vi på annat sätt blir medveten om felaktigheter gällande dina personuppgifter, kommer vi att försöka få dem korrigerade eller raderade så snart som möjligt.
4.2 Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Som registrerad person har du ett antal rättigheter som du kan åtnjuta genom att kontakta oss via ovanstående kontaktinformation.
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du har rätt att få en kopia av dem. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, samt begära rättelse eller radering av någon av dina personuppgifter som du anser vara felaktiga, föråldrade etc.
Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Utövande av vissa rättigheter, t.ex. radering, kräver att vissa bestämmelser i dataskyddslagstiftningen är tillämplig.
4.3 Klagomöjligheter
Om du inte håller med eller inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du klaga till oss genom ovanstående kontaktinformation. Om du inte håller med eller är missnöjd med det beslut vi fattar i ett sådant klagomål, eller inte vill klaga till oss, kan du vända dig till Datainspektionen via e-post [email protected] , eller via brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.
För mer information: www.datainspektionen.se/ , eller 08-657 61 00.